• Vytlačiť

ZMLUVA O VINKULÁCII VKLADU V EUR NA ÚČTE

č. zmluvy: 4013/13/47 VU

Obchodné meno:

Skládka TKO Vyšehradné - záujmové združenie obcí Nitrianské Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie a Chvojnica

 

Sídlo:

Nám. SNP č. 1, 972 13 Nitrianske Pravno,

IČO:  31 913 954
Zapísaný v: Registri združení obcí vedenom na Okresnom úrade Trenčín. Registračné číslo 85/2002 zo dňa 24.02.1995
za ktorého koná: Ing. Jozef Balčirák,
osoba oprávnená konať v mene združenia,
bytom Pionierska 383/14, 972 13 Nitrianske Pravno,
R.č. 680315/6151, č. OP: EA 535764,
štátna príslušnosť: Slovenská republika

(ďalej len „Majiteľ vkladu“)

Obchodné meno:

OTP Banka Slovensko, a.s.

Sídlo:

Štúrova 5 813 54 Bratislava

za ktorú konajú: Ing. Anna Štefancová, regionálny manažér regionálneho korporátneho centra SEVER
Dušan Ďuríček, bankár špecialista II. 
IČO:  31 318 916
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,oddiel: Sa, vložka: 335/B

 
(ďalej len „Banka“ alebo "OTP")

 

CELÉ ZNENIE ZMLUVY - VIĎ PRÍLOHA: